PHÁT HUY DÂN CHỦ TRỰC TIẾP TRONG BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN

Thứ sáu - 19/06/2020 15:32
Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn là nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của ban điều hành thôn trên địa bàn xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương.
PHÁT HUY DÂN CHỦ TRỰC TIẾP TRONG BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, Tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tiểu khu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Ủy ban nhân dân xã Triệu Thuận ban hành Kế hoạch, nhiệm vụ tổ chức bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2020 – 2022.
         Mục tích: Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020- 2022 phải an toàn, tiết kiệm và đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.
         - Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát theo quy định.
        - Tạo không khí thực sự dân chủ trong cộng đồng dân cư, sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
         - Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình bầu cử.
         - Công tác chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, thiết thực và tiết kiệm; đảm bảo thật sự dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, qua đó xem xét, lựa chọn những người có uy tín, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022.
       - Nghiêm cấm các hành vi làm trái với các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở như bao che, cản trở, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử hoặc lợi dụng việc thực hiện dân chủ vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, công tác bầu cử, xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
       Bầu cử Trưởng thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm trưởng thôn. Đồng thời xây dựng thôn thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

       Bầu cử Trưởng thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
       Để công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 đạt kết quả cao. Vừa qua UBND xã Triệu Thuận đã tiến hành hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020- 2022 đối với các thôn.Tại hội nghị UBND đã kết luận một số nội dung cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn Trưởng thôn:
Trưởng thôn là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao, là đảng viên và tốt nghiệp THPT trở lên; Trường hợp ở thôn  khó khăn về nhân sự là đảng viên thì có thể giới thiệu quần chúng ứng cử, nhưng phải bảo đảm các tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng. (Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 03/01/2012 và kết luận số 14-KL/HU ngày 24/4/2017 của Huyện ủy Triệu Phong tại hội nghị lần thứ tám ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU của huyện ủy khóa XVIII " Về xây dựng đội ngũ cán bộ và tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ giai đoạn 2011-2020")

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn: Trưởng thôn có nhiệm kỳ 2,5 năm (hai năm rưỡi).
Quy trình bầu cử Trưởng thôn:
1. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn:
- Lập và công bố danh sách người ứng cử: Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị, thành phần gồm: thành viên Ban công tác Mặt trận thôn dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo chi ủy chi bộ thôn để thống nhất danh sách; chi ủy chi bộ báo cáo và xin chủ trương thống nhất của Thường vụ Đảng ủy xã.

- Thành lập Tổ bầu cử: Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử thành lập Tổ bầu cử. Chủ tịch UBND xã ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác mặt trận thôn; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện cử tri thôn); Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, Quyết định thành phần cử tri (là cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các Quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.
Giao Trưởng thôn chủ trì thống kê, lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình báo cáo UBND xã và tổ chức niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn. Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận, báo cáo UBND xã và giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm trước giờ bầu cử.

2. Hội nghị bầu cử Trưởng thôn: Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn. Hội nghị bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.

3.Thời gian bầu cử trưởng thôn: Theo quy định từ 07 giờ đến 12 giờ ngày 05/7/2020 (Chủ nhật).
Cử tri xã Triệu Thuận hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn. Ban chỉ đạo và tổ bầu cử ở các thôn đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những người xứng đáng bầu vào chức danh trưởng thôn để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn. Vì vậy, cử tri đại diện hộ gia đình của 4/4 thôn hăng hái đến các địa điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và bầu cử Trưởng thôn qua đó góp phần làm cho cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Triệu Thuận thành công tốt đẹp.

Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ (2020– 2022) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn, bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn trong xã.

 

Tác giả bài viết: Văn Soạn (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây